Het Park

Nadat de Raad in februari 1852 voorstelde om de in maart 1851 gekochte grond  in te richten tot een publieke wandelingde  verzoekt het Corps Muziekanten van de Schutterij of zij ‟s zomers tussen 1 en 3 zondagsmiddags voor publiek mogen spelen in het park. Zij hebben slechts een plein nodig tussen de toegang en het oude herenhuis. De mogelijkheid van verblijf in het herenhuis voor de Commissie van Administratie op muziekdagen wordt ook aangevraagd. Dit is kort daarop toegekend.

Op 22-12-1853 komt de aanvraag voor een eigen, houten, sociëteitsgebouw ter behandeling welke 29-12-1853 wordt goedgekeurd:

Hier komt mogelijk het idee, in sommige publicaties, vandaan dat het een
houten sociëteitsgebouw zou zijn geweest in het park.
Dit is echter niet het geval zoals later zal blijken.

Deze prent wekte wellicht ook die indruk maar het is toch echt het uiteindelijke stenen gebouw. De muziektent hierbij lijkt de eerste te zijn want in 1888 kwam er een request voor een nieuwe. :

Officierensoos met MT 1

Een wat meer natuurgetrouwe prent uit 1862:

RJb1927 DE OFFICIEREN-SOCIËTEIT IN HET PARK IN 1862
Rotterdams jaarboekje 1927

Ondertussen werd er nog lustig muziek gemaakt in Het Park.
echter op een andere plaats:

RC26-04-1854

Rotterdamsche courant 26-04-1854

Het moet er ongeveer zo uitgezien hebben:

OfficierenSoosVoorloper1854b1
Stadsarchief Rotterdam, 14-07-1854.

Bovenstaande prent is gemaakt bij de viering van het 5e lustrum van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst waarbij Franz Listz als ‘corresponderend lid’ en eregast was uitgenodigd. De muziekkanten waren het muziekkorps der Grenadiersen Jagers. ( Bron: www.lisztkring.nl tijdschrift 11 )

Teneinde het sociëteitsgebouw te bekostigen worden er aandelen uitgegeven:

Aandeelofficierensoosb

Het succes van de aandelenuitgave en de toeloop van leden noopt het bestuur tot een nieuw adres aan de raad waarin toestemming verzocht wordt tot een groter gebouw opgetrokken uit metselsteen.

Rotterdamsche courant 16-03-1855

Ook dat is kennelijk toegekend. In oktober van dat jaar wordt dan een aanvang
gemaakt met de bouw. Architect is J.F Metzelaar (what’s in a name), die reeds in mei 1854
een prijsvraag voor “eenen teekening” voor het gebouw had gewonnen. Aannemer
is de fa. de Haas & Zoon welke ook de muziektent zal bouwen.
De eerste steen werd op 14-11-1855 gelegd. Daaronder ook een loden doos waarin een perkament met de namen der betrokken besturen.

Nieuwe Rotterdamsche courant 15-11-1855

Eind mei 1856 zijn de sociëteit en de muziektent klaar en op 8 juni volgt dan de openstelling en de eerste muziekuitvoering nadat het 1 juni vanwege het slechte weer niet is doorgegaan.

De tekening bij het request van 1888 voor de nieuwe tent:

Met dank aan Willem Koba.
Bron: http://www.inoudeansichten.nl , gepost 3-2-1901
ca. 1906
ca. 1906
ca. 1908
ca. 1908

Een foto waarop het dak van de tekening goed te zien is:

Met dank aan Willem Koba.

De oriëntatie in het park :

Topokaart 1910

De ingang van de Officieren-sociëteit:

Officierensoos 1900kl

Officierensoos -2kl

Bij de nieuwe sociëteit:

Officierensoos 1912kl

Uiteindelijk is het gebouw gesloopt, waarmee men 19-12-1911 klaar was.
Daar is ergens een foto van maar die heb ik nog niet. Of de loden doos
nog gevonden en/of bewaard is gebleven weet ik niet.

Klaarblijkelijk is daarbij de tent niet afgebroken want dat jaar gaan de concerten in het park, gezien de aankondigingen van de programma’s in het Rotterdamsch nieuwsblad, gewoon door.

Op 07-02-1912 werd de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw ontworpen door Melchior Vermeer Dzn. en D.A. Vermeer Jr. en aangenomen door S.A. Stolk
voor f 36.000.
De officiële opening vond plaats op 29-08-1912

SoosGAR1915
Stadsarchief, 1915

Links op de foto de onderkant van de muziektent en het trappetje nog net zichtbaar.

De schutterij was al opgeheven per 1907 en dat zou zijn weerslag hebben op de sociëteit. De belangstelling voor de concerten neemt ook af en er werden er steeds minder gegeven.

In 1931 besluit de gemeente voor f 32.500 de gebouwen, muziektent en inventaris over te nemen met de bedoeling er een theeschenkerij met kinderspeeltuin te vestigen.

Topokaart 1937

Het Rotterdamsch Nieuwsblad bericht 29-04-1932 dat de theeschenkerij in gebruik is genomen onder de naam Parkzicht en dat de exploitant J.J. Hardenberg voornemens is de muziektent ongewijzigd te laten en de traditie van “muziek in het park” te herstellen.

Volgens het Rotterdams Nieuwsblad van 30-04-1941 heeft het  voormalige sociëteitsgebouw een verbouwing ondergaan naar de plannen van L.Voskuil en is de muziektent dan afgebroken.

parkzicht2
2007 Rook & Nagelkerke

Er hebben zich sindsdien nog diverse horica-ondernemingen gevestigd.

De Rotterdams Kunststichting trachtte in 1957 de traditie van muziek in het park nieuw leven in te blazen. Daartoe was een kleine muziektent nabij het Herenhuis opgericht. Of dat de verrijdbare was, waar in het begin van dat jaar sprake van was weet ik niet. Wel dat daar 19-06-1957 de arbeiders harmonie “Tot Steun in de Strijd” voor een gering publiek het spits mocht afbijten.

Tijdens de Floriade stond er van 25/3 – 25/9 1960 ook een muziektent die later in de Theetuin in Rijsoord kwam te staan. Van die tent heb ik nog geen foto gevonden.

Aanvullingen, beeldmateriaal, verbeteringen en suggesties zijn zeer welkom.

Reacties gaarne naar : mtrbb@telfort.nl   of plaats een reactie hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *